ÜYELİK VE PAZARLAMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

    1.Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 14936 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Manisa OSB IV. Kısım Keçiliköy OSB Ahmet Nazif Zorlu No: 22 Yunusemre / Manisa adresinde bulunan PEKER YÜZEY TASARIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Üyelik ve Pazarlama Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

Şirketimiz, gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile fiziki ve/veya elektronik ortam vasıtasıyla gerçekleştirilecek (i) Şirketimizin, Şirketimiz ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin tanıtılması ve bunlara ilişkin bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması faaliyetleri, (ii) Şirketimizin marka tanınırlığının / bilinirliğinin arttırılması faaliyetleri, (iii) müşteri kazanımı veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek faaliyetler, (iv) pazarlama analiz çalışmaları (örn. profilleme, segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, veri zenginleştirme), (v) kampanya / pazarlama performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetleri (vi) sosyal medya iletişim ve etkileşim faaliyetleri ve (vii) reklam, kampanya, teklif, tanıtım, anket, çekiliş, yarışma, etkinlik, promosyon, ticari elektronik iletişim ve sair doğrudan ve/veya dolaylı kişiye özel / kitlesel pazarlama faaliyetleri (“Pazarlama Faaliyetleri”) çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

    1.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Pazarlama Faaliyetleri kapsamında https://www.belenco.com/ başta olmak üzere Şirketimizin internet siteleri, matbu formlar (örn. kartvizit), SMS, e-posta, telefon, faks, kargo / posta ve sosyal medya platformları ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.

    1.İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ile Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Pazarlama Faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kimlik Verisi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (d) bendi uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •     Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •     İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, yukarıdaki kişisel veri işleme şartlarına dayanılamayan hallerde ancak KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 •     Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Verisi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (d) bendi uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •     Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •     İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, yukarıdaki kişisel veri işleme şartlarına dayanılamayan hallerde ancak KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 •     Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem Güvenliği Verisi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 •     Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •     Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •     İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Mesleki Deneyim Verisi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (d) bendi uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •     Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •     İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, yukarıdaki kişisel veri işleme şartlarına dayanılamayan hallerde ancak KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 •     Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Pazarlama Verisi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •     Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •     İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, yukarıdaki kişisel veri işleme şartlarına dayanılamayan hallerde ancak KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 •     Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Veri

Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (d) bendi uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •     Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •     İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, yukarıdaki kişisel veri işleme şartlarına dayanılamayan hallerde ancak KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Seyahat Verisi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •     Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •     İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •     Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •     Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

    1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, işlem güvenliği, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel ve seyahat veri kategorileri ile sınırlı kişisel verilerinizi yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimize (örn. ajanslar, etkinlik ve organizasyonlar kapsamında hizmet alınan firmalar ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),
Şirketimizin faaliyetleri kapsamında organizasyon ve etkinlik yönetimi amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel ve seyahat veri kategorileri ile sınırlı kişisel verilerinizi yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik distribütörlerimize ve iş ortaklarımıza (örn. iş birliği içerisinde ortak etkinlik düzenlediğimiz derneklere),
Şirketimizin kurumsal kimliğinin tanınırlığının ve değerinin artırılması ile Pazarlama Faaliyetleri’nin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, işlem güvenliği, mesleki deneyim, pazarlama ve görsel ve işitsel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verilerinizi yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik sosyal medya platformlarına, sair basın / yayın kuruluşlarına (örn. çekiliş sonuçlarının yayımlandığı gazeteler) ve söz konusu içeriklerin sosyal medya platformları, davetiye, dergi, broşür, iç / dış yayın, internet siteleri ve benzeri kanallar aracılığıyla iletildiği / erişimine sunulduğu üçüncü kişilere,
olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve herhangi bir yapı değişikliği halinde pazarlama faaliyetlerinin devri amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, işlem güvenliği, mesleki deneyim, pazarlama ve görsel ve işitsel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verilerinizi yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik potansiyel alıcılara, satıcılara veya işlemin muhatabı sair taraflara ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanlarına, danışmanlarına ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına ve
Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, işlem güvenliği, özlük, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel ve seyahat veri kategorileri ile sınırlı kişisel verilerinizi yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (örn. mahkemeler, İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve Milli Piyango İdaresi).

    1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, Şirketimiz ile ilişkinizin sona ermesini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

    1. KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

    ïKişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    ïKişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    ïKişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    ïYurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    ïKişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    ïKVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    ïİşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    ïKişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle* (örn. T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi / iş yeri adresi, cep telefonu / telefon / faks numarası, e-posta adresi) birlikte Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Veri Sahibi Başvuru Formu

İrtibat Kişisi

Nurgül Toklıoğlu
Telefon numarası: +90 507 960 92 12
E-mail:
kvkkomite@belenco.com

KATALOĞUMUZU İNCELEYİN