KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Adres : Manisa Organize Sanayi Bölgesi IV. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Ahmet Nazif Zorlu Bulvarı No:22 Yunusemre/ Manisa

Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Belenco”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösteriyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyor ve işbu aydınlatma metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Belenco tarafından, KVK Kanunu hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz, Belenco tarafından, KVK Kanunu kapsamında öngörülen temel ilkelere ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak işlenebilecektir:
Kişisel verileriniz, Belenco tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte aşağıda daha detaylı sayılan amaçlarla; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Belenco birimleri ve ofisler, Belenco internet sitesi, sosyal medya mecraları, Belenco’nun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Belenco fiziksel güvenlik amacıyla işyeri, ofis ve tesislerinde güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmakta; ziyaretçilerimizin giriş ve çıkışlarında kayıtları alınmaktadır. Belenco’nun internet servislerinden faydalananların geçmişe yönelik bağlantı bilgileri kanunun gerekliliklerine uygun olarak saklanır. Kişisel verileriniz Belenco’nun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenir:

Kişisel verileriniz, Belenco’nun yürüttüğü ticari faaliyetlerin ve hizmetlerin mevzuata ve Belenco iç politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Belenco’nun ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; Belenco’nun ticari politikalarının tespit, planlanma ve uygulanması; Belenco ve Belenco ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması (Belenco tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Belenco’ya ait ofis işyeri tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, Belenco’nun müşterilerini/tedarikçilerini değerlendirme, ürün vs. ilişkin şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, iç ve dış denetimler, mali işler vb.), Belenco’nun nezdinde her türlü insan kaynağı fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve yürütülmesi ile bu çerçevede faaliyetlere destek olunması; Belenco ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması gibi amaçlar ile işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizin Belenco tarafından işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgiye, www.belenco.com resmi internet adresindeki “Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”na erişerek ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması:

Toplanan kişisel verileriniz; Belenco’nun yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Belenco iç politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Belenco’nun ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi Belenco’nun ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; Belenco ve Belenco ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Belenco tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Belenco’ya ait ofis, işyeri, tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Belenco müşterilerini değerlendirme, ürün vs. şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, iç ve dış denetimler, mali işler vb.), Belenco’nun her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ile bu faaliyetlere destek olunması; Belenco’nun ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, Belenco ile ilgili yasal hükümler çerçevesinde doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışında bağlantılı bulunduğumuz şirketlere ve danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün, eğitim ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Belenco’nun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Rızanızı Gerektiren Haller:

KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Belenco’nun açık rıza almaksızın kişisel verileri (sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri) işleyebilme hakkı mevcuttur.

Mevzuatta belirtilen ve yukarıda yer alan istisnalar haricinde, özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil tüm kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın işlenemez. Açık rızanız alınmadan önce size ait verilerin işlenme gerekçesi ile ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmeniz gerekmektedir.

Veri Güvenliği:

Belenco’ya sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız. 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Veri Sahibi Başvuru Formu ile yazılı olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi “Manisa Organize Sanayi Bölgesi IV. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Ahmet Nazif Zorlu Bulvarı No:22 Yunusemre/ Manisa” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat veya noter vasıtasıyla iletebilir, pekeryuzey@hs02.kep.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Veri Başvuru Formu

İrtibat Kişisi

Nurgül Toklıoğlu
Telefon numarası: +90 507 960 92 12
E-mail:
kvkkomite@belenco.com

2021 KATALOĞUMUZU İNCELEYİN